S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

Školiace stredisko Klenot
Na hlinách 4
91701 Trnava
tel: +421 903 462 502
napíšte nám

Ochrana osobných údajov

Oboznámenie k spracúvaniu osobných údajov spoločnosti v zmysle čl. 13 a čl. 14 nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

(ďalej aj ako „Nariadenie“)

 

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť Marta Gažovičová – školiace stredisko Klenot, s miestom podnikania Na hlinách 4, 91 701 Trnava IČO: 37 567 128, zapísaný v živnostenskom  registri Okresného úradu Trnava, č. živnostenského registra: 207-6970, (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“).

 

1.      Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na adrese Marta Gažovičová – školiace stredisko Klenot, s miestom podnikania Na hlinách 4, 91 701 Trnava, e-mailom na všeobecnú e-mailovú adresu martagazovic@centrum.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 903 462 502.

 

2.      Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

 

Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“).

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“) alebo od inej osoby, ktorá mu poskytne Vaše osobné údaje, resp. z iných zdrojov (obchodní partneri, verejné registre a pod.). Môže tak nastať situácia, že Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás, preto tento dokument poskytuje informácie všetkým Dotknutým osobám ako v zmysle čl. 13, tak aj v zmysle čl. 14 Naradenia.

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o Dotknutej osobe spracováva sú spracovávané iba pre odôvodnené účely spracúvania osobných údajov, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ zároveň prijíma Smernicu o ochrane osobných údajov. Ochrana Vašich osobných údajov je zásadnou prioritou Prevádzkovateľa, pričom v tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, na akom právnom základe, komu môžeme ako Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje poskytovať a predovšetkým aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva a pod.

 

3.      Účel, právny základ a doba spracúvania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje výlučne v súlade so zásadou zákonnosti, a to na nasledujúce možné účely spracúvania osobných údajov:

 

Spracovanie účtovných dokladov

Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, vyplývajúcich  z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov.

Dotknutými osobami sú dodávatelia a odberatelia Prevádzkovateľa, osoby oprávnené konať v ich mene, zamestnanci dodávateľov a odberateľov Prevádzkovateľa.

 

Správa registratúry

Osobné údaje na účel správy registratúry sú spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o e-Governmente). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Lehoty uchovávania sú ustanovené osobitnými predpismi.

Dotknutými osobami sú najmä fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v spracúvaných dokumentoch.

 

Plnenie zmluvných povinností na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov pri vykonávaní podnikateľskej činnosti

Osobné údaje na účel plnenia zmluvných povinností na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov pri vykonávaní podnikateľskej činnosti sú Prevádzkovateľom spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia v rámci nevyhnutnosti ich spracúvania v záujme plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností a v prípade ich neposkytnutia nemôže dôjsť k zmluvnému plneniu zo strany Prevádzkovateľa. Lehota uchovávania osobných údajov je určená trvaním zmluvy, po skončení zmluvy v zmysle príslušných právnych predpisov, najviac však 5 rokov od vysporiadania všetkých nárokov vyplývajúcich zo zmluvy.

Dotknutými osobami sú najmä fyzické osoby – zmluvné strany, fyzické osoby - zástupcovia zmluvných strán.

 

Obchodná komunikácia

Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti obchodnej komunikácie je príprava a realizácia podnikateľských aktivít Prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je právo podnikať v rozsahu predmetu jeho činnosti. Lehota uchovávania osobných údajov je stanovená po dobu 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Dotknutými osobami sú najmä dodávatelia, odberatelia, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zmluvní partneri dodávateľov a odberateľov, iné fyzické osoby komunikujúce s Prevádzkovateľom v rámci výkonu jeho obchodnej činnosti.

 

Vybavovanie reklamácii

Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti vybavovania reklamácii je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, vyplývajúcich  z osobitných predpisov (Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a podobne). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Lehoty uchovávania sú ustanovené osobitnými predpismi.

Dotknutými osobami sú fyzické osoby – zákazníci Prevádzkovateľa, osoby oprávnené konať v ich mene.

 

Plnenie povinností v zmysle zákona o celoživotnom vzdelávaní

Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti vybavovania reklamácii je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, vyplývajúcich  z osobitných predpisov (zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Lehota uchovávania  je stanovená ako doba počas doby  akreditácie vzdelávacieho programu a 3 roky po jej zániku.

Dotknutými osobami sú fyzické osoby – odborní garanti a lektori akreditovaných vzdelávacích programov, účastníci akreditovaného vzdelávacieho programu, členovia skúšobnej komisie.

 

Vybavovanie žiadostí Dotknutých osôb

Prevádzkovateľ môže, v prípade, ak dôjde k uplatneniu nárokov Dotknutých osôb spracúvať ich osobné údaje aj za účelom vybavovania žiadostí Dotknutých osôb a evidencie uplatnených práv dotknutých osôb, pričom v takomto prípade je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou Dotknutej osoby. Lehota uchovávania predstavuje v prípade vybavovania žiadosti 30 dní odo dňa vybavenia žiadosti dotknutej osoby (zákonná lehota).

Dotknutými osobami sú fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb u Prevádzkovateľa.

 

Evidencia uplatnených práv Dotknutých osôb

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci evidencie uplatnených práv Dotknutých osôb je zabezpečiť evidenciu uplatnených práv Dotknutých osôb, v súlade s čl. 12 a nasl. Nariadenia, aby bol schopný preukázať, že informácie v zmysle čl. 13 a čl. 14 Nariadenia, resp. oznámenia v zmysle čl. 15 až 22 a čl. 34 Nariadenia, boli poskytnuté / vybavené. Uvedené nadväzuje aj na oprávnenie Prevádzkovateľa požadovať primeraný poplatok alebo odmietnuť konanie v zmysle čl. 12 ods. 5 a nasl. Nariadenia. Účelom spracúvania osobných údajov je teda evidencia uplatnených práv Dotknutých osôb a evidencia vybavenia uplatnených práv Dotknutých osôb. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je potreba zabezpečiť zodpovedajúcu evidenciu vybavenia uplatnených práv Dotknutých osôb.

Lehota uchovávania osobných údajov je stanovená po dobu 5 rokov odo dňa podania žiadosti fyzickej osoby. Dotknutými osobami sú fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb u prevádzkovateľa.

 

4.      Kategórie osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracováva iba tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovávanie osobných údajov v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ mohol plniť svoje zmluvné a zákonné povinnosti, prípadne spracúvať osobné údaje na základe svojho oprávneného záujmu. Prevádzkovateľ spracováva najmä: meno, priezvisko, dátum, miesto narodenia, adresa, funkcia, podpis, e-mailová adresa, telefónne číslo a pod.

 

5.      Práva Dotknutých osôb

 

Ochrana Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb je pre nás mimoriadne dôležitá, a to aj vo vzťahu k Vašim právam ako dotknutej osoby, ktorej osobné údaje spracúvame. Vaše práva ako Dotknutej osoby sú upravené Nariadením, Zákonom, ako aj ďalšími právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti máte ako Dotknutá osoba právo od nás požadovať:

 

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak nie je z Vašej strany požadované inak.

 

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme na základe Vášho podnetu.

 

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali Vaše osobné údaje. V prípade, keď si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, spracovávanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovávania, nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich ako Dotknutá osoba pri uplatňovaní právnych nárokov alebo keď si myslíte, že Prevádzkovateľ nemá oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej spracovávať.

 

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán, na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili alebo v prípade, ak spracúvame osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

 

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracovaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracovávanie.

 

Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním

V prípade, ak by sme spracovávali osobné údaje profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním, máte právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. My však pri spracúvaní osobných údajov  automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie nepoužívame.

 

Právo podať sťažnosť alebo podnet

So sťažnosťou sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

6.      Uplatnenie Vašich práv

 

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode 5. tejto informačnej povinnosti Prevádzkovateľa môžete uplatniť u kontaktov Prevádzkovateľa uvedených v bode 1 tohto dokumentu.

Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať.

 

7.      Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

 

Prevádzkovateľ neprenáša Vaše osobné údaje do tretích krajín, ako ani do medzinárodných organizácií, ani nezamýšľa osobné údaje preniesť do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

 

8.      Príjemcovia

 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – prevažne sprostredkovateľom, a aj tretím stranám,

Medzi sprostredkovateľov patria spoločnosti, s ktorými spolupracujeme – napr. spoločnosti poskytujúce informačné služby a pod. V prípade využívania sprostredkovateľov poverených spracúvaním osobných údajov v mene Prevádzkovateľa využíva Prevádzkovateľ výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracovávaniu Vašich osobných údajov. Taktiež Vaše osobné údaje poskytujeme zákonom oprávneným subjektom, medzi ktoré môžu napr. patriť súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňový úrad, Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a pod..

ZGFhOTI0